Tuesday, June 28, 2016

लपंडाव

दहा,विस्,तीस,चाळीस,पन्नास,साठ,सत्तर,ऐंशी,नव्वद,शंभर आलो रे भो.......लपून छपुन रहा रे भो...... परत राज्य देणार नै रे भो.......

लपणारे आपले मित्र जे की काही काळासाठी शत्रूच् म्हणुयात....
पण त्यांना सुद्धा लपन्यासाठी वेळ देणारा खेळ.....लपंडाव...!

धप्पा मात्र असतो अचानक...... धप्पा...!
आणि धप्पा झाला की खेळ पुन्हा सुरु......अगदी सुरुवाती पासून....!

जसा धप्पा तसेच अंडल-गंडल......ज्या भीडूच्या नावानं इस्टॉप् केलं त्याच्या ऐवजी दुसराच् तिथं असणं...!
आणि पुन्हा खेळ सुरु.....सुरुवाती पासून...!

आयुष्य असंच......धप्पा अचानक, मनी ध्यानी नसताना येतो..... सगळं संपल्यासारखं वाटतं पण हीच संधी असते किंवा अपरिहार्यता पुन्हा अगदी सुरुवातिपासून सुरु करण्याची....!
आणि
अंडल-गंडल सुद्धा असंच...... जगन्याच्या खेळातील एखादी गल्लत..... पुन्हा भाव मनांत सगळं संपल्यासारखे.....!

लपंडाव खेळताना राज्य तेव्हाच संपतो जेव्हा सारे भीड़ू इस्टॉप् होतात.

थांबू नकोस ........
राज्य अजुन संपला नाही ........
काम,क्रोध,मद,मत्सर,लोभ,मोह....सारे भीड़ू शोधायचे आहेत.... त्यांना इस्टॉप् करायचं आहे....
'ध्यान' ठेऊन शोध घ्यावा लागतो बाबा...... संसार म्हणजे धप्पा खूप वेळा.....!
एक वेळ धप्पा पुरेल मात्र गल्लत जास्त होते....अंडल-गंडल..!
आपण जे समजत असतो ते मुळात भलतच असतं.....!

लपंडाव खेळताना 'चित्त्' 'ध्यानावर' पाहिजे...!


चला लपंडाव खेळूयात
चित्त ध्यानावर ठेऊन..!
by
Vimalhari

1 comment:

Rohit Mohod said...

Agdi sahajpane relate kela sir